Ga naar de inhoud

Czym są mediacje?

Na początek warto powiedzieć, co to są mediacje. Przez pojęcie to należy rozumieć jedną z metod rozwiązywania sporów, uznawaną za bardzo skuteczną. Polega ona na podjęciu interwencji przez stronę trzecią, obiektywną, niezwiązaną ze skłóconymi. Mediator w ramach prowadzonych mediacji pomaga poprawić relacje pomiędzy skłóconymi osobami czy przedsiębiorcami oraz dąży do wypracowania konstruktywnego rozwiązania problemu. Stosuje przy tym różne techniki, które mają doprowadzić do osiągnięcia pożądanego porozumienia. 

Mediator bierze także udział w negocjacjach, zwłaszcza takich, w przypadku których interesy stron są sprzeczne. Łagodzi powstające napięcia i pomaga w wypracowaniu kompromisu, choć nie powinien narzucać żadnego jedynego słusznego rozwiązania. 

 

Co najważniejsze, mediator powinien umiejętnie skłaniać strony do podjęcia rozmowy i dążenia do kompromisu. Musi być całkowicie neutralny i nigdy nie bronić jawnie punktu widzenia jednej ze stron. Do najważniejszych cech mediacji zaliczyć można:

 • dobrowolność podjęcia,
 • bezstronność i neutralność mediatora,
 • poufność,
 • akceptowalność rozwiązań,

Strony mają wpływ na to, jakie rozwiązanie ostatecznie będzie przez nie akceptowalne i satysfakcjonujące. Mediator czuwa nad procedurą całego procesu wypracowania porozumienia. Skłania do tego, by skłócone osoby wysłuchały swoich argumentów i zastanowiły się nad nimi. 

Jakiego rodzaju sytuacje mogą być rozwiązywane za pomocą mediacji w zakładzie pracy:

 • Konflikt z pracodawcą
 • Konflikt z przełożonym
 • Konflikt ze współpracownikiem
 • Konflikt na zwolnieniu chorobowym

Jakiego rodzaju sytuacje mogą być rozwiązywane za pomocą mediacji rodzinnej:

 • konflikty na tle rodzicielskim
 • konflikty między partnerami
 • konflikty finansowe
 • konflikty spadkowe
 • konflikty międzypokoleniowe

Więcej informacji?

Szacunek

Opowiadamy się za szacunkiem i równym podejściem do ludzi.

Godny zaufania

Jasno określamy cel i oczekiwania, jakie można mieć. Mówimy co robimy i robimy to co mówimy.

Niezawodny i wiarygodny

Działamy w oparciu o uczciwość i otwartość. Pomagamy ludziom jak najlepiej.